Polen Ekoloji Enstitüsü

Tüzük

Polen Ekoloji Çalışmaları Derneği tüzüğünün ilgili kısmı aşağıdaki gibidir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

            Madde 2– Dernek, ekoloji bilincinin gelişimi için bilgi üretilmesi, toplumun bilgilendirilmesi ekolojik yıkıma karşı ulusal ve uluslararası düzeyde kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu alanda faaliyet göstermek ile her türlü toplumsal ve sınıfsal ayrıcalığa karşı yasal ve meşru her türlü yöntemle mücadele etmek amacı ile kurulmuştur.

            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, ekoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmak, ekolojik yıkıma neden olan gelişmelere dair raporlar hazırlamak, politikalar oluşturmak ve bunları kamuoyuna ve ilgili kişi ve kurumlara iletmek.
 2. Amacına uygun olarak, konuya ilişkin doğrudan ya da dolaylı yetki veya uzmanlığı olan gerçek kişiler ile resmi ya da özel ve özerk kuruluşlarla iş birliği yapmak; bunlarla ortaklaşa ya da tek başına proje, toplantı, süreli ya da devamlı olarak kurs, atölye çalışmaları, seminer, konferans, panel, festival, şenlik, proje veya tasarım sergileri ve benzeri çalışmalar düzenlemek veya bu etkinliklere katılmak, kermes, gezi ve turlar yapmak, benzeri etkinliklerde bulunmak veya düzenlemek, her türlü eğitim çalışmaları yapmak,
 3. İlgili kurumlardan izin almak şartıyla amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, yurt, enstitü açıp, açılacak iktisadi işletme yoluyla işletmek veya bunlara katkıda bulunmak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, meydana getirmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak ile amaçları ve etkinlikleri ile ilgili olarak süreli veya süresiz gazete, dergi, kitap, bülten, broşür, kitapçık, belgesel gibi yayınlar ile web sayfası gibi her türlü elektronik ortamda yayın hazırlamak ve dağıtmak,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 6. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından yardım ve bağış kabul etmek, vermek; koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul etmek,
 7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari, sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak ve işletmek, 
 8. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
 9. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan veya ikametgahı ile amaç ve hizmet konuları için taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınır veya taşınmazlar üzerinde ayni veya her türlü hak tesis etmek, işletmek, her türlü inşaatı yaptırmak,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde veya yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 14. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 15. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 17. Doğal kaynakların, biyolojik çeşitliliğin ve kültürel miras dahil diğer çevre değerlerinin araştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmak ve gerektiğinde hukuki mücadele yürütüp, davalar açmak veya açılmış bulunan davalara davacı(lar) veya davalı(lar) yanında müdahil olmak, hayvan hakkı ihlallerinde her türlü adli ve idari davayı açmak ve yürütmek, idari başvurularda bulunmak, açılmış davalara davacı(lar) veya davalı(lar) yanında müdahil olmak, 
 18. Ormanlar, makiler, sulak alanlar, nehirler, bozkırlar, dağlar, kıyı ve denizler, mera, tarım alanları ve benzeri ekosistemleri içinde yaşayan canlılar ile beraber korumak ve bu alanların ekolojik süreç ve bütünlüğünü bozmadan paylaşılmasını sağlamak için bilimsel ölçülerin belirlenmesine katkıda bulunmak,
 19. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için çalışma grupları, komiteler, danışma kurulları ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütleri yapmak, öneri ve dilek saptamak, çıktıları raporlamak, yayınlamak ve duyurmak,
 20. İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde doğa korunmasına katkıda bulunan veya aynı yönde çalışan ulusal veya uluslararası resmi ya da özel veya özerk kurum ve kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, ortak çalışma programlarına katılmak, yurt içinde süreli veya devamlı ortak çalışma birimleri oluşturmak, ortaklıklar kurmak, kurumların Türkiye temsilciliğini yapmak, amaçlarını daha iyi gerçekleştirebilmeleri için organizasyonlar düzenlemek, organizasyonlara katılmak, ulusal veya uluslararası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmanlık yapmak, projeler oluşturmak ve bu projeleri tek başına veya ortaklaşa hayata geçirmek ya da bu projeleri başkalarının kullanımına sunmak, maddi yardım almak, proje desteği vermek, tanıtım çalışmaları yapmak,
 21. İnsan gereksinimlerini ekosistem döngüleriyle uyum içinde yeniden tanımlamak, doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerini, teknolojileri, mimarileri ve yaşam biçimlerini desteklemek ve uygulamak,
 22. Ulusal ve uluslararası düzeyde ekolojik tarım, ekolojik turizm, ekolojik eğitim gibi ekolojik yaşamı destekleyen faaliyetlerde bulunmak, ilgili projeler üretmek ve geliştirmek, ilgili projelere danışmanlık hizmeti sunmak, 
 23. Havada, suda ve toprakta meydana gelen bozulma ve kirlenmelere karşı mücadele ederek, ekolojik sistemin bozulmasını önleyici çalışmalar yapmak,
 24. İnsan gereksinimlerinin karşılanması için yapılan üretim, ve tüketim sonucunda ortaya çıkan atıkların ortadan kaldırılması, azaltılması, yeniden kullanımı veya tekrar üretime kazandırılması ile değerlendirilmesine yönelik projeler üretmek ve organizasyonlar yapmak, uygulamak ya da bu tür proje ve organizasyonları desteklemek,
 25. Dernek amacı doğrultusunda çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli ve kültür alanlarında faaliyet yürütmek,
 26. Deprem, sel, yangın dahil olmak üzere her türlü doğal afet, teknolojik kazalar ile kara, hava, deniz kazalarında hayvanlar ve ekolojik sistemler dahil olmak üzere can ve mal kaybını en aza indirecek kurtarma ve acil yardım tedbirlerinin alınması ve uygulanması ile afet öncesi, afet sırasında veya afet sonrası dahil olmak üzere yukarıda sayılan faaliyetleri içerir olmakla birlikte sınırlayıcı olmayacak şekilde her türlü çalışmada bulunmak, teknik gelişmeler doğrultusunda gerekli maddi kaynak, alet, ekipman ve personel temin etmek ve eğitmek, bu amaç ve faaliyete matuf ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlardan fon veya maddi destek almak,
 27. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, toplumsal alanda, doğanın ve kültürün korunması alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.